PIRKIMO TAISYKLĖS
Jeigu perskaičius šias taisykles Jums liks neaiškumų ar klausimų, maloniai prašome susiekti su mumis kontaktuose nurodytais telefono numeriais arba rašyti info@tapetas.lt.

Prekių pirkimo – pardavimo interneto parduotuvėje „Tapetas.lt“ taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi TAPETAS.LT parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka TAPETAS.LT parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi TAPETAS.LT parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „TAPETAS LT“, buveinės adresas: Žirgupėsg. 3D, Vilnius, juridinio asmens kodas 305409541, PVM mokėtojo kodas LT100012873318;
1.3. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis TAPETAS.LT parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis TAPETAS.LT parduotuvės paslaugomis. Naudotis TAPETAS.LT parduotuve ir joje pirkti turi teisę: – veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; – juridinių asmenų įgalioti atstovai.
1.4. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti TAPETAS.LT parduotuvėje.
1.5. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia TAPETAS.LT parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.
1.6. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą TAPETAS.LT parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis privalo neužsakyti prekių TAPETAS.LT parduotuvėje. Priešingu atveju laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Taisyklėmis.
1.7. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant TAPETAS.LT parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.9. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti TAPETAS.LT parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

2. Privatumo politika
2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis TAPETAS.LT parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti TAPETAS.LT parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.3. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie TAPETAS.LT parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu.
2.4. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis TAPETAS.LT parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
2.5. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis “Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo” nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis TAPETAS.LT parduotuvės paslaugomis. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka gavus Pirkėjo sutikimą.
2.7. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant TAPETAS.LT parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.
2.8. Pirkėjas, norėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimus ar kitus Pirkėjui naudingus pasiūlymus, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam būtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
2.9. Klientas, užsiregistruodamas TAPETAS.LT parduotuvėje, sutinka, registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu, gauti informacinius pranešimus iš TAPETAS.LT parduotuvės apie naujus straipsnius, akcijas ir pan. TAPETAS.LT parduotuvė įsipareigoja sudaryti klientui sąlygas, bet kada atsisakyti šių pranešimo gavimo.

3. Užsakymo ir apmokėjimo tvarka
3.1. Prekių kainos TAPETAS.LT parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis TAPETAS.LT parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
Atsiskaitymas elektronine bankininkyste per Paysera sistemą
TAPETAS.LT parduotuvėje sufomavus užsakymą, Užsakymo pabaigoje Jūs būsite nukreipti į Paysera sistemą. Ši sistema Jums leis atsiskaityti naudojantis visų Lietuvoje veikiančių bankų elektronine bankininkyste. Apmokėjimas per Mokėjimai.lt matomas iš karto, todėl atsiskaitant šiuo būdu, Jūsų užsakymo vykdymo laikas bus trumpiausias.

Atsiskaitymas pavedimu
TAPETAS.LT parduotuvėje sufomavus užsakymą, Jums el. paštu atsiunčiama informacija, kad užsakymas paruoštas apmokėjimui. Gavus apmokėjimą Jūsų užsakymas perduodamas vykdymui į gamyklą.

3.3. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

4. Pristatymo terminai ir sąlygos
4.1. TAPETAS.LT įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, TAPETAS.LT įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
4.2. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Pirkėjas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.
4.3. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.4. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.
4.5. Prekių pristatymas Lietuvoje kainuoja 4.5 EUR, kai pristato įgaliota kurjerių tarnyba UAB „DPD Lietuva“ (į Kuršių Neriją – papildomai 15 EUR). Prekių atsiėmimas iš TAPETAS.lt salonų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje – nemokamas.
4.6. Prekių pristatymas į ES apskaičiuojamas pagal šalį ir tikslų svorį ir tik administratoriui patvirtinus tikslų pristatymo mokestį. Prieš užsakant siunta į kitą šalį patariama pasiteirauti apie Jus dominančių prekių pristatymą elektroninių paštu info@tapetas.lt
4.7. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
4.8. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių kiekis arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Kai pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį atžymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.
4.9. PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo. Jeigu pirkimą vykdo juridinio asmens įgaliotas atstovas ir pageidauja, kad PVM sąskaita-faktūra būtų išrašyta juridinio asmens vardu, juridinio asmens įgaliotas atstovas TAPETAS.LTparduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroniniu paštu pateikia Pardavėjui atitinkamą laisvos formos prašymą. PVM sąskaitą-faktūrą juridiniam asmeniui Pardavėjas išrašo ir pateikia per 5 (penkias) darbo dienas nuo juridinio asmens įgalioto atstovo prašymo gavimo. PVM sąskaita-faktūra juridiniam asmeniui siunčiama juridinio asmens įgalioto atstovo prašyme nurodytu elektroniniu paštu.

5. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

5.1. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų.
5.2. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.
5.3. TAPETAS.LT nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
5.4. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
5.5. TAPETAS.LT parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu tapetas.lt, pardavėjas įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti arba grąžinti sumokėtus pinigus.

5.6. TAPETAS.LT įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.6.1. TAPETAS.LT įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.
5.6.2. TAPETAS.LT įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. TAPETAS.LT neatsako tais atvejais, kai buvo užsakytas neteisingas perduotų prekių kiekis. Klientas prieš užsakydamas prekes gali pasinaudoti reikiamo kiekio skaičiuokle arba kreiptis į TAPETAS.LT, kurios personalas mielai padės suskaičiuoti reikiamą kiekį.
5.6.3. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6. Prekių grąžinimas

6.1. Užsakomosios prekybos sąlygos:
Užsakomos prekės yra gaminamos ir jų kiekiai komplektuojami konkrečiai nurodytam užsakymui, todėl kokybiškos prekės negali būti grąžinamos*.

*Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas:
6.356 straipsnis ir 6.22810 straipsnio. 2 punkto, 3 dalis.

7. Kitos nuostatos

7.1. Visi pranešimai TAPETAS.LT turi būti teikiami elektroniniu paštu info@tapetas.lt .
7.2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir TAPETAS.LT vyksta valstybine kalba.
7.3. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
7.4. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
7.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.